سبک زندگی طب ایرانی وبلاگ

خواص انار در طب سنتی ایرانی

انار از نظر رستنگاه به دو دسته بری و بستانی تقسیم می‌شود و از نظر مزه به سه دسته تقسیم می‌شود. نوع اول انار شیرین (املسی) است که طبیعتی سرد به اعتدال و تر دارد. نوع دوم انار تُرش و شیرین یا میخوش (به عربی مز) است که درسردى و ترى مائل باعتدال است، نوع سوم انار تُرش (به عربی حامض) است که طبع آن سرد و خشک می‌باشد.

همه قسمت‌های انار خاصیت قبض (جمع کنندگی) دارد. هر چه انار ترش تر باشد این خاصیت بیشتر است. دانه انار از آب انار قبض و خشک کنندگی بیشتری دارد. این دو خاصیت در پوست انار بیش ازدانه انار و در گل انار بیش از پوست انار است و نکته مهم اینکه اگر انار را آبگیری کنیم تفاله آن بیشترین قوه قبض را خواهد داشت.

انار تولید کننده خون صالح است

انار تولید کننده خون صالح است اما خون کمی از انار تولید می‌شود که در اصطلاح طبی به آن قلیل الغذا می‌گویند، یعنی عذائیت آن کم است. انار نفاخ است یعنی وقتی انار خورده می‌شود پس از هضم در معـده بخاراتی از آن حاصل می‌شود که اگر در خوردن انار زیاده‌روی شود باعث سـنگینی سر می‌شود که این موضوع برای اعصاب بخصوص اعصاب بینـایی مضـر است(در صورتی که این اعصاب ضعیف باشند).

جالب اینجاست افرادی کـه مشروبات الکلی مصرف کرده باشند بـا خوردن انار از شدت مستی و آسـیب بـه اعصابشان کاسته می‌شود چون انار با قدرت قبضی که در معده دارد مانع صعود یا بالارفتن بخارات شراب می‌شـود و از طرفی چـون طبیعت سرد دارد ابخره یا بخارات حاصله از شراب را سرد می‌کند بـه خصوص در افراد گرم مزاج این خاصیت پررنگ تر است.

خواص رب انار

رب انار در وقت طبخ چون حرارت دیده آب خود را از دست داده و منعقد شده است پس کمتر ایجاد بخار و در نتیجه سردرد می‌کند شربت انار هم که با شکر و عسل قوام آمده همـین اثـر را دارد ولـی رب انـار مفید تر است. از آن جالـب تـر این‌کـه دانـه انـار خشـک شـده درمصرف کنندگان مشروبات الکلی بهتر از انـار تـازه اثـر دارد همچنین خوردن آب خیسانده انار خشـک مـوثر تـر از خـوردن آب انار در این مورد است.

در طب نوین غربی نیز در بیماری‌های مغز واعصـاب کاربردهـایی برای انار وجود دارد از آن جمله درمـان آلزایمـر اسـت آنتـی کولین استرازها داروهای رایـج طـب جدیـد دردرمـان آلزایمـر می‌باشند، جالب توجـه اینکـه درمـواد اسـتخراج شـده از انـار خاصیت ضدکولین استراز یافتـه شـده اسـت کـه مـی توانـد در درمان آلزایمر بسیار مؤثر باشد.

خواص آب انار

اگر آب انار ترش را با عسل حرارت دهند وبه قوام آورند برای انواع زخم دهان مانند آفت (قلاع وقروح خبیثه) و جهت محکم کردن دندانها وجلوگیری از خونریزی لثه بسیار مفید است. آب انار شیرین صفرا بُر و مقوی کبد است و در درمان تب‌های صفراوی و امراض پوستی موثر است. آب انار در دفع سموم و تعادل مایعات بدن به‌خصوص خون نقش مهمی ایفا می‌کند.

Summary
خواص انار در طب سنتی ایرانی
Article Name
خواص انار در طب سنتی ایرانی
Description
انار تولید کننده خون صالح است اما خون کمی از انار تولید می‌شود که در اصطلاح طبی به آن قلیل الغذا می‌گویند، یعنی عذائیت آن کم است. انار نفاخ است یعنی وقتی انار خورده می‌شود پس از هضم در معـده بخاراتی از آن حاصل می‌شود که اگر در خوردن انار زیاده‌روی شود باعث سـنگینی سر می‌شود که این موضوع برای اعصاب بخصوص اعصاب بینـایی مضـر است.
Author
Publisher Name
زیتمه