طب ایرانی وبلاگ

طب ایرانی مادر مکاتب پزشکی جهان

مکتب طب ایرانی قبل از طب یونانی موجود بوده و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده،…